CHI BỘ ĐẢNG

1. Bí thư chi bộ: Đồng chí Cao Đức Cường

2. Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Vũ Quỳnh Châu

3. Cấp uỷ: Đồng chí Đoàn Thị Kim Thành