BAN THANH TRA NHÂN DÂN-NHIỆM KỲ 2020-2022

1. Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh

2. Uỷ viên: + Đồng chí Nguyễn Thị Hằng

                   +Đồng chí Nguyễn Thị Thu