BAN CHẤP HANH CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch: Đồng chí Lê Thế Chuyền

2. Phó chủ tịch: Đồng chí Trần Thị Thanh Mai

3. Uỷ viên: +Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh

                   +Đồng chí Trần Thị Hồng

                   +Đồng chí Trần Thu Thùy