BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Bí thư chi đoàn: Đồng chí Trần Như Ý

2. phó bí thư chi đoàn: Đồng chí Nguyễn Thị Linh

3. Uỷ viên: